Dotacja Hydrostrateg
Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Głównym celem programu Hydrostrateg jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Obejmuje trzy obszary badawcze: wzrost retencji i poprawa jakości wody, wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej. Innology oferuje pomoc w zdobyciu dotacji Hydrostrateg, w tym napisanie wniosku o dofinansowanie oraz w dalszym etapie rozliczenie otrzymanej dotacji. W ramach konkursu Hydrostrateg można aplikować o dofinansowanie na badania i rozwój, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu). Zgłaszany do dofinansowania projekt B+R może być na TRL 1-8 i może obejmować:

badania podstawowe (I TRL)

Badania podstawowe koncentrują się na odkrywaniu nowych faktów, teorii i zależności. Celem badań podstawowych jest testowanie hipotez w celu zdobycia nowej wiedzy o badanym zjawisku.

badania przemysłowe (II-VI TRL)  

To prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach, które są przetestowane w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.

prace rozwojowe (VII-IX TRL)

To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich końcową walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się demonstratorem technologii w pełnej skali tj. docelowej dla danego produktu czy technologii.

Konkurs Hydrostrateg
Kto może aplikować?

Program Hydrostrateg skierowany jest do konsorcjów złożonych z maksymalnie 5 podmiotów. W skład konsorcjum mogą wchodzić: przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz inne podmioty posiadające zdolność do wdrożenia rezultatu projektu (jednostki sektora finansów publicznych i/lub stowarzyszenia i/lub fundacje).

Konsorcja

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z jednostkami naukowymi lub innymi podmiotami posiadającymi zdolność do wdrożenia rezultatu projektu - maksymalnie 5 członków konsorcjum. 

Pozyskanie dotacji Hydrostrateg
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Dotacja w Hydrostrateg finansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji, w tym koszty budowy prototypów lub demonstratorów technologii. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych, mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem podwykonawstwa.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

zakup sprzętu laboratoryjnego

zakup sprzętu laboratoryjnego

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

promocja projektu

promocja projektu

pomocnicze usługi obce

pomocnicze usługi obce

koszty pośrednie

koszty pośrednie

Dofinansowanie Hydrostrateg
Jakie są poziomy dotacji?

Maksymalna wielkość dotacji, o jaką można się ubiegać w programie Hydrostrateg, to 25 mln pln. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

dofinansowanie do
badań podstawowych

  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
badań przemysłowych

  • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
  • średnie przedsiębiorstwa - 75%
  • duże przedsiębiorstwa - 65%
  • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac rozwojowych  

  • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
  • średnie przedsiębiorstwa - 50%
  • duże przedsiębiorstwa - 40%
  • jednostki naukowe - 100%

Aktualne
nabory wniosków

Hydrostrateg I nabór Nabór wniosków trwał do 30 listopada 2023 Hydrostrateg II nabór Drugi planowany nabór wniosków odbędzie się w I kwartale 2024

Hydrostrateg

Jesteśmy do dyspozycji

Interesuje Cię pozyskiwanie funduszy unijnych? Pozyskujemy dofinansowania na badania i rozwój zarówno w ramach programów krajowych, jak i europejskich, np. Seal of Excellence, Nutritech, Ścieżka SMART.

Zastanawiasz się, czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

formularz kontaktowy