Jakie konkursy dotacyjne czekają na przedsiębiorców w drugim półroczu 2024?

# Dotacje unijne krajowe # MŚP # dofinansowanie unijne # Seal of Excellence # Dotacje na innowacje
Na 2024 rok zaplanowano wiele programów dotacyjnych, w których aplikować mogą zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. W drugiej połowie roku wnioski będzie można składać między innymi w ramach popularnego programu FENG, a także w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Funduszy Europejskich dla Regionów oraz konkursów organizowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Sprawdźmy, jakie możliwości czekają zarówno na mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa.

 

Gdzie można aplikować o dofinansowanie do projektów badawczo-rozwojowych?

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
 
Działanie 1.1 Ścieżka SMART
 
Stanowi największe w Polsce narzędzie dotacyjne wspierające badania, rozwój i innowacje. Jest to kluczowe działanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na okres 2021-2027. W wakacje 2024, w ramach Ścieżki SMART programu FENG, przewidziano rozpoczęcie 4 naborów. Konkurs ten jest otwarty dla uczestników z całego kraju i opiera się na konkurencyjnym procesie selekcji wniosków
 
 • Nabór dla pojedynczych MŚP (budżet 2,1 mld zł)
 • Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP (budżet 890 mln),
 • Nabór dla pojedynczych MŚP dedykowany projektom na rzecz dostępności (budżet 222 mln),
 • Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP dedykowany projektom na rzecz dostępności (budżet 445 mln).
Konkurs posiada modułową budowę, co umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu projektu do potrzeb firmy. Pozwala to na kompleksową realizację strategii firmy – od opracowania nowego produktu w toku prac B+R po jego wprowadzenie na rynek, promocję na rynkach międzynarodowych, szkolenia pracowników i cyfryzowanie procesów w organizacji.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca jego realizacji. Maksymalny poziom wsparcia to 80%
Środki można przeznaczyć na finansowanie wynagrodzenia kadry B+R, usługi zewnętrzne, wynajem laboratorium czy niezbędnego sprzętu, zakup aparatury badawczej, materiałów i surowców, a także w ramach wdrożenia stworzenie bazy produkcyjnej łącznie z wybudowaniem nowego obiektu.
 
Data początkowa: 27.06.2024
Data końcowa: 24.10.2024
Łączna kwota przeznaczona na ww. konkursy to: 3 669 000 000 zł
 
 
Działanie 2.9 Seal of excellence


W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez MŚP, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE.

Wsparciem mogą zostać objęte prace badawczo-rozwojowe, czyli badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe, w zakresie od 5 do 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wniosek o dofinansowanie musi obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt oceniony przez Komisję Europejską, bądź jego część dotycząca przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
 
Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu są analogiczne jak dla konkursu EIC Accelerator. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%, a maksymalna kwota dofinansowania możliwa do uzyskania przez jedno MŚP wynosi równowartość 2,5 mln euro.
 
Data początkowa: 10.06.2024
Data końcowa: 02.08.2024
Łączna kwota przeznaczona na ww. konkursy to: 35 mln zł

 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKA
 
Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji.

W ramach konkursu wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. W ramach konkursu przewidziany będzie moduł wdrożeniowy.
 
W konkursie będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego.
 
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej na:

 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • moduł wdrożeniowy.
Maksymalny poziom wsparcia może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych - poziom wsparcia uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonych badań.
 
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 mln zł, a moduł B+R musi obejmować ponad 50% wydatków kwalifikowanych zaplanowanych do poniesienia w projekcie.
 
W ramach projektu można sfinansować takie koszty jak:
 
 • wynagrodzenie personelu;
 • koszty budynków i aparatury;
 • usługi zewnetrzne;
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych (w ramach prac przedwdrożeniowych);
 • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (w ramach modułu wdrożeniowego).
Data początkowa: 27.06.2024 r.
Data końcowa: 12.09.2024 r.
Budżet konkursu: 22,5 mln zł
 
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI
 
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ A: Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Konkurs dla projektów B+R wraz z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań dedykowany MŚP oraz przedsiębiorstwom mid-cap realizującym projekty samodzielnie lub w konsorcjach, w tym z udziałem organizacji badawczych czy pozarządowych.
 
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis na:
 
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe.
Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis. Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz typu badań.
 
W ramach konkursu najprawdopodobniej obowiązywać będą limity w zakresie wielkości projektu, tj.:
 
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie: 300 000 zł, 
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie: 30 000 000 zł.  
Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na pokrycie takich kosztów, jak:
 
 • wynagrodzenie personelu B+R,
 • koszty budynków sprzętu i aparatury, 
 • usługi zewnętrzne,
 • usługi w zakresie wzornictwa, usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, usługi badań jakości i certyfikacji, koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i wzorów użytkowych (w ramach prac przedwdrożeniowych – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie).
Data początkowa: 26.07.2024 r.
Data końcowa: 12.09.2024 r.
Budżet konkursu: 86,6 mln zł

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA
 
Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – dotacja dla projektów realizowanych w obszarze przygranicznym

Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone będzie na projekty obejmujące wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. Projekty ubiegające się o wsparcie muszą być zlokalizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE obejmującym gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.
 
Poziom dofinansowania w konkursie uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
 
W ramach naboru najprawdopodobniej obowiązywać będą następujące limity:
 
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 800 000 zł
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 3 000 000 zł
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
 
 • Roboty budowlane,
 • Środki trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem wyników prac B+R (do 100 tys. zł kosztów kwalifikowanych).
Data początkowa: 01.09.2024 r.
Data końcowa: 30.09.2024 r.
Budżet konkursu: 50,7 mln zł

 

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
 
Działanie D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Na przełomie czerwca i lipca ogłoszony zostanie przez Agencję Badań Medycznych, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy konkurs na realizację prac B+R o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym dedykowany przedsiębiorstwom. Konkurs najprawdopodobniej skoncentrowany będzie na finansowanie krótkich projektów (do 18 miesięcy) o maksymalnym wnioskowanym dofinansowaniu 15 mln zł. Szczegółowe zasady konkursu poznamy już niebawem.
 
 

Dotacje na innowacje w obszarze cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji, ekoninwestycji i wdrożeń nowych produktów i technologii.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
 
Działanie 2.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP - Dig.IT

Nabór planowany do ogłoszenia w III kw. 2024 r przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., którego założeniem jest dofinansowanie działań zmierzających do transformacji cyfrowej polskich MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Konsekwencją realizacji projektu ma być wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych.

Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych w powiązaniu z ich wdrożeniem w przedsiębiorstwie (w tym zlecenie prac programistycznych) oraz nabycie niezbędnych środków trwałych i przeszkolenie pracowników. Obszary, na które będzie można pozyskać dofinansowanie to: automatyzacja procesów i analityka biznesowa, cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
 
Minimalna wartość dotacji, o jaką można wnioskować to 150 tys. zł, a maksymalna to 850 tys. zł. Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie 50% i przyjmie formę pomocy de minimis.
Wymagane jest, aby Wnioskodawca zamknął minimum 5 pełnych lat obrotowych.
Budżet konkursu: 140 mln zł.
 
Działanie 3.1 - Kredyt ekologiczny

Jest to bezzwrotna dotacja oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach FENG wspierająca inwestycje firm z sektora MŚP, small i mid caps w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. Dotację można przeznaczyć na zakup nowocześniejszych i bardziej efektywnych energetycznie maszyn, ekologiczne urządzenia, systemy ogrzewania, montaż pomp ciepła, termomodernizację budynków, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz budowę instalacji fotowoltaicznych - wdrażanie technologii powodujących mniejsze zużycie energii w cyklu produkcyjnym/usługowym. Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.
 
Przed złożeniem wniosku konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a także pozyskanie promesy kredytu z banku komercyjnego. Poziom dofinansowania zależy od: statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji w ramach wydatku, lokalizacji przedsięwzięcia. Premia ekologiczna może sięgać nawet 80% kosztów kwalifikowanych.
 
Nabór II:
Data początkowa: 25.04.2024
Data końcowa: 25.07.2024 r.
Budżet konkursu: 660 mln zł
 
Nabór III:
Data początkowa: 17.10.2024 
Data końcowa: 30.12.2024 r. 
Budżet konkursu: 660 mln zł
 
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ
 
Duże możliwości w 2024 roku oferuje program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. FEPW jest skierowany między innymi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego bez Warszawy i otaczających ją powiatów. Z aktualnego harmonogramu możemy pozyskać informacje o pięciu naborach przeznaczonych dla przedsiębiorstw.
 
Działanie 1.4 „Wzornictwo w MŚP”

Program jest przeznaczony do wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej w integracji projektowania przemysłowego. Cel ten obejmuje rozwijanie i udoskonalanie ich produktów oraz usług, nie tylko pod kątem estetyki, ale także funkcjonalności i użyteczności.
 
Konkurs ma na celu umożliwić firmom lepsze dostosowanie się do wymagań i oczekiwań ich klientów, co ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności ich oferty na rynku.
 
Wsparcie można uzyskać na:
 
 • przeprowadzenie kompleksowego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, która jest obligatoryjnym elementem wniosku,
 • wdrożenie strategii wzorniczej – tj. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, robót budowlanych związanych z posadowieniem środków trwałych, szkoleń, które doprowadzą do wprowadzenia innowacji na rynek.
Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie to 3 mln zł. Poziom wsparcia uzależniony jest od rozmiaru Wnioskodawcy, lokalizacji przedsięwzięcia i rodzaju kosztu.
 
 • dla usług doradczych, usług szkoleniowych dofinansowanie wynosi do 85%
 • dla inwestycji w urządzenia, maszyny, WNiP – dofinansowanie wynosi do 70%
Data początkowa: 07.05.2024
Data końcowa: 02.07.2024
Budżet konkursu: 100 mln zł
 
Działanie 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”

Program zapewnia finansowanie na automatyzację, robotyzację oraz cyfryzację przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na obszarze Polski Wschodniej. Głównym celem projektu jest przekształcenie tych przedsiębiorstw zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0. Na potrzeby konkursu konieczne jest przeprowadzenie audytu technologicznego i oceny poziomu dojrzałości cyfrowej firmy.
 
Wsparcie można uzyskać na:

 • przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie tzw. mapy drogowej transformacji cyfrowej – obligatoryjny załącznik do wniosku
 • wdrożenie założeń wynikających z ww. dokumentu – tj. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, robót budowlanych związanych z posadowieniem środków trwałych, szkoleń, usług doradczych niezbędnych przy wdrażaniu. Preferowane są projekty przewidujące nabycie co najmniej jednego robota przemysłowego.
Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie to 3 mln zł. Poziom wsparcia uzależniony jest od rozmiaru Wnioskodawcy, lokalizacji przedsięwzięcia i rodzaju kosztu
 
 • dla usług doradczych, usług szkoleniowych dofinansowanie wynosi do 85%
 • dla inwestycji w urządzenia, maszyny, WNiP – dofinansowanie wynosi do 70%
Data początkowa: 01.08.2024
Data końcowa: 26.09.2024
Budżet konkursu: 100 mln zł
 
 
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
 
Działanie A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy (PARP)

Konkurs inwestycyjny dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom, który zostanie zorganizowany przez PARP, ma na celu promowanie i wspieranie implementacji technologii ekologicznych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Program ten jest skierowany do firm działających w obszarze Polski, które dążą do zwiększenia swojej efektywności energetycznej, lepszego zarządzania materiałami oraz minimalizacji ilości odpadów poprzez ich przetwarzanie i ponowne wykorzystanie – zmniejszenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko, ale także poprawa efektywności operacyjnej firm w kontekście ich zasobów naturalnych.
 
Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z GOZ w szczególności:
 
 • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem,
 • transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
 • usługi zewnętrzne.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.
Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 zł.
Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis. Wysokość pomocy uzależniona jest od lokalizacji przedsięwzięcia i wielkości przedsiębiorstwa.
Data początkowa: 25.06.2024
Data końcowa: 20.08.2024
Budżet konkursu: 325 mln zł
 
Działanie  A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy (NCBR)
 
Konkurs ukierunkowany na badania, skierowany do dużych firm i konsorcjów (minimum 1 duże przedsiębiorstwo i 1 organizacja badawcza) organizowany przez NCBR.
 
W ramach tego działania, wsparcie zostanie skoncentrowane na projektach badawczo-rozwojowych, których zakres tematyczny obejmuje technologie odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Głównym celem tych inicjatyw jest podniesienie efektywności gospodarczej przez zwiększone wykorzystanie materiałów odzyskanych, co przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na nowe surowce w procesach produkcyjnych.
 
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis na:
 
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.
Możliwe zatem będzie sfinansowanie wszelkich działań niezbędnych do opracowania technologii związanych z GOZ tj. wynagrodzenia kadry B+R, podwykonawstwo, zakupy materiałów i surowców, koszty aparatury badawczej.
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKA
 
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Wdrożenie wyników prac B+R

Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.
 
Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej i wynosić będzie od 50% dla mikro i małych przedsiębiorców do 30% dla dużych przedsiębiorstw.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 tys. zł. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.
Data początkowa: grudzień 2024 r.
Data końcowa: styczeń 2025 r.
Budżet konkursu: 93 mln zł

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Ścieżka SMART – nowe zasady aplikowania

Dnia 23 maja 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ...

Czytaj
Dotacje dla life science

W Polsce startupy bio-tech / med-tech, a także MŚP i duże spółki mogą pozyskiwać finansowanie z wielu programów dotacyjnych, które wspierają rozwój branży ...

Czytaj
Q&A w Ścieżka SMART – część III

Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się konkursem dla konsorcjów.

Czytaj