Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

# Dotacje unijne krajowe # R&D
NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

19 października - 4 listopada 2022 r. (do godz. 16:00)  

 

BENEFICJENCI

 

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)
 • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

 

BUDŻET KONKURSU

 

645 mln zł, w tym: 
 • 430 mln zł - na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi,
 • 215 mln zł - na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 

1. PRACE B+R 
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: 
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
 • duże przedsiębiorstwa – 65%,
 • jednostki naukowe – 100%.
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych: 
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 40%,
 • jednostki naukowe – 100%.
2. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP. 

 

ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł. 
Okres realizacji projektu: od dnia złożenia wniosku do 31.12.2023 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

Projekt powinien obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych: 
 • cyberbezpieczeństwo,
 • cyfryzacja przemysłu,
 • cyfrowe technologie kreacyjne.
Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Ścieżka SMART w ramach FENG - jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

7 lutego 2023 r. ogłoszony został pierwszy konkurs z działania 1.1 Ścieżka SMART w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata ...

Czytaj
Nabór wniosków w programie EIC Accelerator w 2023 (zakończony)

Zakończone zostały nabory wniosków w 2023 roku w ramach konkursu EIC Accelerator organizowanego przez Europejską Radę Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Konkurs dedykowany ...

Czytaj
Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów ...

Czytaj