Nabory wniosków w programie EIC Pathfinder w 2023 [zakończone]

# Dotacje unijne europejskie
Zakończono nabory wniosków w konkursie EIC Pathfinder w 2023 organizowanym przez Europejską Radę Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Celem konkursu jest finansowanie ambitnych, interdyscyplinarnych prac badawczych służących opracowaniu rozwiązań stanowiących podstawę dla innowacyjnych technologii. Program zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów badań naukowych i technologicznych (TRL 1-4).
Projekty muszą odznaczać się wysokim poziomem przełomowości, możliwością wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie w stanie zaburzyć obecne rynki i diametralnie zmienić podejście w danej dziedzinie. Metodologia badawcza/projekt muszą być obarczone wysokim ryzkiem i jednocześnie nieść za sobą potencjalnie duży zysk.
Program realizowany jest w kategoriach Open i Challenges.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

W 2023 roku zaplanowano następujące terminy składania wniosków (deadline):
 • 7 marca 2023 - Pathfinder Open,
 • 18 października 2023 - Pathfinder Challenges - przedłużenie do 25 października
Orientacyjny czas oceny wniosku o dofinansowanie: 5 miesięcy.
 


BENEFICJENCI

 

Konsorcja składające się z min. 3 niezależnych podmiotów posiadających siedziby w min. 3 różnych krajach członkowskich/stowarzyszonych.
W skład konsorcjum wchodzić mogą: organizacje naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (w tym duże, mid-caps oraz MŚP).
W konkursie Challenges dodatkowo dopuszczeni są samodzielni wnioskodawcy oraz małe konsorcja (2 partnerów z 2 różnych krajów członkowskich/stowarzyszonych).

 

BUDŻET KONKURSU

 

 • 179,5 mln euro - EIC Pathfinder Open,
 • 163,5 mln euro - EIC Pathfinder Challenges.

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 

Dofinansowanie 100%, z zastrzeżeniem:
 • nie więcej niż 3 mln euro w przypadku EIC Pathfinder Open,
 • nie więcej niż 4 mln euro w przypadku EIC Pathfinder Challenges.

 

ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

 

 • projekt we wczesnej fazie rozwoju (TRL 1-4),
 • wymagana innowacja przełomowa - przedmiotem oceny są m.in. wizja długoterminowa, przełomowość zaplanowanych prac naukowych, poziom postępu, cele projektu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

Konkurs podzielony jest na 2 warianty:
 • Open - o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o dowolnej tematyce na bardzo wczesnym etapie rozwoju (tj. TRL 1-4),
 • Challenges - o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju (tj. TRL 1-4)* realizowane w następujących obszarach tematycznych:
  • Czyste i wydajne chłodzenie (Clean and efficient cooling),
  • Cyfryzacja w budownictwie (Construction digitalisation),
  • Żywienie precyzyjne (Precision nutrition),
  • Odpowiedzialna elektronika (Responsible electronics),
  • Energia słoneczna w kosmosie (In-space solar energy).
* poszczególne obszary mogą mieć specyficzne wymagania co do poziomów gotowości technologicznej.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 

 • wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne, koszty najmu lub leasingu),
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji i upowszechniania, koszty ochrony wyników, tłumaczeń, publikacji, certyfikatów),
 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

 


 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków w programie Eurostars

Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską ...

Czytaj