# Dotacje unijne europejskie # R&D
Program Eurostars realizowany w ramach inicjatywy Eureka jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP (Innovative SMEs). Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską poprzez program Horyzont Europa. Instrument ten wspiera nowatorskie MŚP i ich partnerów, którzy uczestniczą w projekcie (mogą to być duże przedsiębiorstwa, uniwersytety, organizacje badawcze itp.) poprzez finansowanie międzynarodowych wspólnych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich dziedzinach wiedzy. Program Eurostars, w stosunku do innych programów partnerstwa Innovative SMEs, wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

 

od 10 lutego do 13 kwietnia 2023 r.


BENEFICJENCI


Konsorcja składające się przynajmniej z 2 niepowiązanych ze sobą podmiotów:
 • MŚP (rola wiodąca),
 • partnerów z kraju członkowskiego/partnerskiego.
Liderem konsorcjum musi być MŚP z kraju członkowskiego.
Maksymalnie 5 podmiotów.

 

BUDŻET KONKURSU

 

Budżet konkursu dla wnioskodawców z Polski nie został jeszcze określony.

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 

Maksymalna intensywność pomocy publicznej:
Mikro i małe przedsiębiorstwa:
 • 80% na badania przemysłowe
 • 60% na prace rozwojowe
Średnie przedsiębiorstwa:
 • 75% na badania przemysłowe
 • 50% na prace rozwojowe
Podane intesywności wsparcia uwzględniają premię za szerokie rozpowszechnianie wyników prac B+R.
 
Maksymalne wsparcie przypadające na jednego polskiego uczestnika konsorcjum nie może przekroczyć 500 tys. zł, a limit dofinansowania na projekt wynosi 1 mln zł.
Poszczególne kraje członkowskie w Programie Eurostars mają swoje limity i ograniczenia, dotyczące głównie finansowania dużych przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych.

 

ISTOTNE WARUNKI KONKURSU

 

 • koszty po stronie MŚP stanowią przynajmniej 50% lub więcej budżetu całego projektu (z wyłączeniem podwykonawstwa),
 • koszty żadnego z uczestników/krajów nie przekraczają 70% budżetu projektu,
 • okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy,
 • projekt koncentruje się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

W konkursie nie określono zakresu tematycznego, projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 

 • wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • koszty delegacji (podróży i zakwaterowania),
 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu),
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne, koszty najmu lub leasingu),
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji i upowszechniania, koszty ochrony wyników, tłumaczeń, publikacji, certyfikatów),
 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 


 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nabór wniosków „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu ...

Czytaj