Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

# Duże przedsiębiorstwa # MŚP # mid-cap # small mid-cap
Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom wsparcia oraz możliwość aplikowania w danym konkursie. Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027 wprowadza dodatkowy podział dużych przedsiębiorstw na small mid-caps oraz mid-caps.

 

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych

 

Określenie wielkości przedsiębiorstwa jest wardzo ważnym kryterium kwalifikującym do możliwości ubiegania się o fundusze unijne na innowacje. Przykładowo w ramach dofinanowania Ścieżka SMART w ramach FENG na lata 2021-2027 ogłaszane są odrębne konkursy dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, a złożenie wniosku w nieprawidłowym konkursie skutkuje jego odrzuceniem. Dlatego jeżeli myślsz o skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych warto rozważyć doradztwo w pozyskiwaniu dotacji oferowane przez profesjonalne firmy konsultingowe. Grupa innology oferuje w szególności pomoc w zdobyciu dotacji ścieżka SMART ale też innych dofinansowań na badania, rozwój i innowacje.

 

Kategorie wielkości  przedsiębiorstw w perspektywie funduszy unijnych na lata 2021-2027

 

Wg załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przedsiębiorstwa MŚP definiujemy jako:
 
 • MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników
  i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,
 • MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
  i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,
 • ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników
  i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
Duże przedsiębiorstwo dotychczas definiowane było jako podmiot niebędący MŚP.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wprowadza nowe kategorie dużych przedsiębiorstw:
 
 • MAŁA SPÓŁKA O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI (SMALL MID-CAP) oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników,
 • SPÓŁKA O ŚREDNIEJ KAPITALIZACJI (MID-CAP)  oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (SMALL MID-CAPS).
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (small mid-cap oraz mid-cap) będzie taki sam jak w przypadku dużych przedsiębiorstw.

 

Po co dodatkowy podział dużych przedsiębiorstw?

 

Wg założeń zatwierdzonych programów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, przedsiębiorstwa typu small mid-cap i mid-cap będą miały rozszerzone możliwości aplikowania w stosunku do dużych przedsiębiorstw.  Przykładem może być kredyt ekologiczny z priorytetu 3 FENG, który tak samo jak dobrze znany z POIR kredyt technologiczny zakłada finansowanie nakładów inwestycyjnych z kredytu, który następnie może być nadpłacany otrzymaną dotacją. Głównym celem kredytu ekologicznego będzie wsparcie inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej zarówno poprzez modernizację infrastruktury, jak i wdrożenia nowych produktów czy procesów technologicznych.
Planowane zmiany mają na celu zwiększenie aktywności inwestycyjnej small mid-cap oraz mid-cap, w szczególności obejmującej zieloną transformację.

 

 


Autor: Szymon Łokaj

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski Wschodniej

Dnia 6 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW). Program jest kontynuacją ...

Czytaj
FENG – zatwierdzony przez Komisję Europejską

27 września 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jak wynika z ...

Czytaj
Nowa mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022 – 2027

Nowa mapa pomocy regionalnej obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady ...

Czytaj