Stopień wykorzystania funduszy unijnych w wybranych instrumentach dotacyjnych wspierających B+R na półmetku perspektywy unijnej na lata 2021-2027

# Duże przedsiębiorstwa # MŚP # FENG # Ścieżka SMART # Dotacje na innowacje # Fundusze Europejskie Regionalne
Jak aktualnie wygląda stopień wykorzystania środków w ramach wybranych konkursów dotacyjnych wspierających działalność B+R (FENG, FE dla Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska)? Ile projektów uzyskało dofinansowanie unijne i jaki procent funduszy jest dalej dostępny dla kolejnych podmiotów składających wniosek? Zapoznajmy się z najnowszymi danymi dotyczącymi postępów w realizacji programu (stan na 20 czerwca 2024 r.).

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

 
ŚCIEŻKA SMART
 
Alokacja w działaniu 1.1 Ścieżka SMART programu FENG została ustalona na kwotę 4 358 000 000 euro co przy obecnym kursie ok. 4,3 PLN/EUR daje ok. 18 739 400 000 zł.
Do tej pory rozstrzygnięto 6 konkursów, w których alokacja wynosiła łącznie 6 865 211 247,93 zł. Złożonych zostało 2213 wniosków, dotację otrzymały 332 projekty, co przełożyło się na success rate na poziomie ok. 15% (15% z 2213 wniosków). Sumarycznie, przyznano 3 309 431 146,01 zł dofinansowania (ok. 48% alokacji tych konkursów) a nie wykorzystano 3 555 780 101,92 zł. Tym samym wykorzystano 18% całej alokacji w Ścieżce SMART (18% z 18 739 400 000 zł).
 
Obecnie w ocenie znajduje się 3288 wniosków w 2 konkursach z łączną alokacją 2 225 000 000 zł. Przy założeniu pełnego wydatkowania ww. kwoty stopień wykorzystania całej alokacji w Ścieżce SMART wzrośnie do 30%. Wyniki oceny projektów spodziewane są na przełomie sierpnia i września 2024 r.
 
Jednocześnie ogłoszono 4 kolejne nabory (wszystkie w terminie od 27 czerwca 2024 do 24 października 2024) z łączną alokacją wynoszącą 3 655 000 000 zł. Zakładając, że wszystkie alokacje konkursów będących w ocenie oraz tych ogłoszonych zostaną zakontraktowane w pełni, to wówczas stopień wykorzystania całej alokacji w Ścieżce SMART wyniesie już 49%.
 
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje i statystyki dla Ścieżki SMART.
 
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE
 
PARP – pojedyncze MŚP
 
 1. 01.01-IP.02-001/23, nabór w dniach 21.02.2023 - 09.05.2023:
 • alokacja 4 450 000 000 zł,
 • złożono 1540 wniosków na kwotę dofinansowania 15 189 712 000,43 zł,
 • dotacje otrzymało 206 projektów (success rate 13% z 1540) na kwotę dofinansowania 1 883 683 653,50 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 2 566 316 346,50 zł.
 1. 01.01-IP.02-003/23 – nabór tematyczny na rzecz dostępności, 06.07.2023 - 15.11.2023:
 • alokacja 220 000 000 zł,
 • złożono 163 wnioski na kwotę dofinansowania 843 231 229,20 zł,
 • dotacje otrzymało 13 projektów (success rate 8% z 163) na kwotę dofinansowania 89 506 492,86 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 130 493 507,14 zł.
NCBR – pojedyncze, inne niż MŚP
 
 1. 01.01-IP.01-001/23, nabór w dniach 21.02.2023 - 09.05.2023:
 • alokacja 667 000 000 zł,
 • złożono 134 wnioski na kwotę dofinansowania 2 126 701 281,41 zł,
 • dotacje otrzymało 27 projektów (success rate 20% z 134) na kwotę dofinansowania 454 480 856,67 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 212 519 143,33 zł.
 1. 01.01-IP.01-002/23, nabór w dniach 10.05.2023 - 15.11.2023:
 • alokacja 763 211 247,93 zł,
 • złożono 356 wniosków na kwotę dofinansowania 5 191 469 239,31 zł,
 • dotacje otrzymały 73 projekty (success rate 21% z 356) na kwotę dofinansowania 761 018 389,67 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 2 192 858,26 zł.
 1. 01.01-IP.01-003/23 – nabór tematyczny na rzecz dostępności, 06.07.2023 - 15.11.2023:
 • alokacja 445 000 000 zł,
 • złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 30 059 621,74 zł,
 • dotacje otrzymał 1 projekt (success rate 33% z 3) na kwotę dofinansowania 2 377 205,59 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 442 622 794,41 zł.
NCBR – projekty fazowane
 
 1. 01.01-IP.01-004/23, nabór w dniach 18.10.2023 - 14.11.2023:
 • alokacja 320 000 000 zł,
 • złożono 17 wniosków na kwotę dofinansowania 177 528 707,97 zł,
 • dotacje otrzymało 12 projektów (success rate 71% z 17) na kwotę dofinansowania 118 364 547,72 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 201 635 452,28 zł.
Łącznie – konkursy rozstrzygnięte:
 
 • alokacja w konkursach: 6 865 211 247,93 zł,
 • alokacja wykorzystana: 3 309 431 146,01 zł,
 • alokacja niewykorzystana: 3 555 780 101,92 zł,
 • stopień wykorzystania alokacji w działaniu Ścieżka SMART: 18%,
 • liczba wniosków złożonych: 2213,
 • liczba wniosków z dotacją: 332,
 • suceess rate: 15%.
KONKURSY W OCENIE
 
PARP – pojedyncze MŚP
 
 1. 01.01-IP.02-002/23, nabór w dniach 10.05.2023 - 15.11.2023:
 • alokacja 890 000 000 zł,
 • złożono 2722 wnioski na kwotę dofinansowania 23 611 730 593,67 zł,
 • spodziewany termin ogłoszenia wyników: sierpień/wrzesień 2024 r.
NCBR – konsorcja
 
 1. 01.01-IP.01-005/23, nabór w dniach 15.12.2023 - 08.03.2024:
 • alokacja 1 335 000 000 zł,
 • złożono 556 wnioski na kwotę dofinansowania 7 752 784 364,42 zł
 • spodziewany termin ogłoszenia wyników: 23 sierpnia 2024 r.
Łącznie – konkursy w ocenie:
 
 • alokacja w konkursach: 2 225 000 000 zł
 • liczba wniosków złożonych: 3288
 • stopień wykorzystania alokacji w działaniu Ścieżka SMART (przy założeniu pełnego rozdysponowania puli środków w konkursach znajdujących się w ocenie): 30%.
KONKURSY OGŁOSZONE
 
PARP – pojedyncze MŚP
 
 1. 01.01-IP.02-001/24, nabór w dniach 27.06.2024 - 24.10.2024:
 • alokacja 2 100 000 000 zł,
 1. 01.01-IP.02-002/24 – nabór tematyczny na rzecz dostępności, 27.06.2024 - 24.10.2024:
 • alokacja 220 000 000 zł.
NCBR – pojedyncze, inne niż MŚP
 
 1. 01.01-IP.01-001/24, nabór w dniach 27.06.2024 - 24.10.2024:
 • alokacja: 890 000 000 zł.
 1. 01.01-IP.01-002/24, – nabór tematyczny na rzecz dostępności, 27.06.2024 - 24.10.2024:
 • alokacja: 445 000 000 zł.
Łącznie – konkursy ogłoszone:
 
 • alokacja w konkursach: 3 655 000 000 zł
 • stopień wykorzystania alokacji w działaniu Ścieżka SMART (przy założeniu pełnego rozdysponowania puli środków w konkursach znajdujących się w ocenie oraz w konkursach ogłoszonych): 49%.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

 

Działanie „FEMP.01.01 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” posiada alokację w wysokości 55 000 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 236 500 000 zł. Do tej pory odbył się jeden nabór w ramach typu „B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem” z alokacją w kwocie 114 957 500 zł, gdzie złożonych zostało 76 wniosków. Projekty te znajdują się w ocenie. W terminie od 26 lipca 2024 do 25 października 2024 zaplanowano konkurs typu „A. Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia” z alokacją w wysokości 86 626 000 zł. W przypadku zakontraktowania pełnej alokacji w ww. konkursach alokacja działania FEMP.01.01 zostanie wyczerpania w 85%.
 
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje i statystyki dla Działania FEMP.01.01.
 
KONKURSY W OCENIE:
 
 1. 01.01-IP.01-014/23, Typ projektów: „B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem”, nabór w dniach 31.07.2023 - 17.10.2023
 • alokacja 114 957 500,00 zł,
 • złożono 76 wniosków na kwotę dofinansowania 292 307 859,78 zł.
KONKURSY PLANOWANE:
 
 1. Typ projektów: „A. Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia”, nabór w dniach 26.07.2024 - 25.10.2024:
 • Alokacja: 86 626 000,00 zł.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO

 

W województwie śląskim dla projektów B+R dedykowane zostało działanie „FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” z alokacją w kwocie 119 860 260 euro (tj. ok. 515 399 119 zł). Do tej pory w ramach działania 1.2 odbył się jeden nabór dla projektów typu „1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach” oraz typu „2. Prace B+R w przedsiębiorstwach”. Złożono w nim 185 wniosków, a alokacja wyniosła 366 349 750 zł. W terminie grudzień 2024 – styczeń 2025 zaplanowano konkurs dla projektów typu „4. Wdrożenie wyników prac B+R” z alokacją w kwocie 93 005 000 zł. W przypadku rozdysponowania pełnej puli środków w obu ww. konkursach alokacja w działaniu 1.2 zostanie wyczerpania w 89%.
 
Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki dla Działania FESL.01.02.
 
KONKURSY W OCENIE:
 
 1. 01.02-IP.01-099/2, typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach; 2. Prace B+R w przedsiębiorstwach, nabór w dniach 25.01.2024 - 29.04.2024:
 • alokacja: 366 349 750 zł,
 • złożono 185 wniosków na kwotę dofinansowania 808 858 220,29 zł.
KONKURSY PLANOWANE:
 
 1. Typ projektów: 4. Wdrożenie wyników prac B+R, nabór grudzień 2024 – styczeń 2025:
 • alokacja: 93 005 000 zł.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

 

Województwo dolnośląskie dla projektów B+R dedykowało działanie „FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa” z alokacją w kwocie 101 081 781 euro (ok. 434 651 658,30 zł).
 
Do tej pory rozstrzygnięto 1 konkurs o charakterze technicznym „1.2.G Koordynacja wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji regionu i procesu przedsiębiorczego odkrywania – projekt Samorządu Województwa”, w którym wykorzystano 4 197 947,26 zł.
 
W ocenie natomiast znajduje się łącznie 161 wniosków w konkursach dla projektów typu „1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego” i „1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw (powiat zgorzelecki)”. Alokacja w ww. naborach wynosi 200 542 500 zł.
 
Obecnie, w terminie od 21 maja 2024 do 2 lipca 2024 trwa konkurs „1.2.D. Bony na innowacje dla MŚP” z alokacją 18 700 000 zł. W przypadku pełnego zagospodarowania środków w ww. konkursach stopień alokacji całego działania zostanie wykorzystany w 51%.
 
Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki dla Działania FEDS.01.02.
 
KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE:
 
 1. FEDS.01.02-IP.01-038/23, 1.2.G Koordynacja wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji regionu i procesu przedsiębiorczego odkrywania – projekt Samorządu Województwa, nabór w dniach 05.09.2023-29.09.2023:
 • alokacja 4 631 865,00 zł,
 • złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 4 197 947,26,
 • dotację otrzymał 1 projekt na kwotę dofinansowania 4 197 947,26 zł,
 • niewykorzystana alokacja: 433 917,74 zł.
KONKURSY W OCENIE:
 
 1. 01.02-IP.01-067/24; 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego, nabór w dniach: 15.02.2024 - 22.04.2024:
 • Alokacja: 155 977 500,00 zł,
 • Złożono 159 wniosków na kwotę dofinansowania 470 236 382,04 zł.
 1. 01.02-IP.01-068/24; 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw (powiat zgorzelecki), nabór w dniach 15.02.2024 - 09.04.2024:
 • Alokacja: 44 565 000,00 zł,
 • Złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 7 723 218,58 zł.
KONKURSY W TRAKCIE NABORU:
 
 1. 01.02-IP.01-097/24; 1.2.D. Bony na innowacje dla MŚP, nabór w dniach 21.05.2024-02.07.2024:
 • alokacja: 18 700 000,00 zł.

 

PODSUMOWANIE

 

Najniższy stopień wykorzystania alokacji ma instrument Ścieżka SMART. Niski stopień wykorzystania środków w tym działaniu wcale nie oznacza niewielkiej liczby chętnych na pozyskanie dofinansowania. Akceptację przechodzi niewielka część wniosków, przez co nie są wydatkowane całe budżety konkursów. Drugim istotnym powodem niskiego wykrozystania budżetu jest zbyt mała ilość konkursów organizowaych przez PARP i NCBR. Przyczyną takiego stanu rzeczy była między innymi zbyt mała ilość ekspertów w stosunku do liczby napływających wniosków, co w konsekwencji powodowało bardzo długą ocenę wniosków, nawet do 9 miesięcy. 
 
Nowe konkursy Ścieżki Smart, w tym te rozpoczynające się 26 czerwca 2024 r. odbędą się na nowych zasadach. Najistotniejszą różnicą w stosunku do poprzednich naborów będzie wprowadzenie dwuetapowej oceny, mającej na celu podstawową selekcję projektów w pierwszym etapie i dopuszczenie do drugiego etapu jedynie projektów, które spełniają kryteria kwalifikacyjne do konkursu. Zmiana ta ma spowodować przede wszystkim usprawnienie procesu oceny i poprawę jej jakości. To powinno się przełożyć na przyspieszenie wydatkowania środków w kluczowym programie dotacyjnym wspierającym innowacje w Polsce.
 
Do końca trwania programu FENG zostało jeszcze 3,5 roku, a jednocześnie w dalszym ciągu do dyspozycji pozostaje znaczna większość zaplanowanych środków unijnych. Wszystkie podmioty pragnące pozyskać dotację na rozwój innowacyjnego projektu z pewnością powinny skorzystać z tej okazji, skupiając się przede wszystkim na przygotowaniu wniosku, który dzięki swojej zgodności z założeniami programu będzie mieć największe szanse na pozyskanie funduszy.

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Jakie konkursy dotacyjne czekają na przedsiębiorców w drugim półroczu 2024?

Na 2024 rok zaplanowano wiele programów dotacyjnych, w których aplikować mogą zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. W drugiej połowie roku ...

Czytaj
Ścieżka SMART – nowe zasady aplikowania

Dnia 23 maja 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ...

Czytaj
Wyzwania i możliwości sektora deep-tech w Polsce w 2024 roku

Rok 2024 zapowiada się dla sektora deep-tech jako rok pełen wyzwań. Mimo dynamicznego rozwoju i rosnącego zainteresowania inwestorów, firmy z tego sektora napotykają ...

Czytaj