Jak znaleźć program dotacyjny dla startupu? Kompletny przewodnik

Jeśli zastanawiasz się, czy startup może pozyskać fundusze unijne i jak się do tego zabrać, to jesteś w dobrym miejscu. Z tego przewodnika dowiesz się, w jakich obszarach możesz liczyć na dofinansowanie oraz jakie kroki musisz podjąć, aby znaleźć odpowiedni program wsparcia z funduszy unijnych.

 

Pozyskiwanie dotacji dla startupów – na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Fundusze unijne to środki, które Unia Europejska rozdysponowuje między państwami członkowskimi, m.in. aby wesprzeć ich gospodarkę i zniwelować nierówności występujące pomiędzy poszczególnymi krajami. Ponadto, środki unijne mogą zapewnić finansowanie ambitnych i przełomowych projektów badawczo-rozwojowych, które z jednej strony są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia, a z drugiej, jeśli się powiodą, mają szansę zrewolucjonizować rynek i wywołać duży wpływ na społeczeństwo. 
Fundusze unijne wdrażane w Polsce są budżetowane przez KE na 7-letnie perspektywy finansowe i w są podzielone na programy operacyjne, które wspierają realizację konkretnych celów. Polska jest beneficjentem czwartej perspektywy Funduszy Europejskich. Korzystaliśmy ze środków europejskich na lata: 2000-2006, 2007-2013, nadal korzystamy z tego na lata 2014-2020. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska będzie mieć do dyspozycji ponad 76 mld euro w ramach 26 programów.

 

Dofinanowania dla startupów - jak wybrać odpowiedni program?

 

Pozyskanie dotacji z UE wiąże się z wyborem odpowiedniego programu.. Każdy program ma swój cel i finansuje konkretne przedsięwzięcia. 
Wśród programów operacyjnych na lata 2021-2027 znajdują się m.in.:
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: program wspierający rozwój infrastruktury publicznej, w tym ochrony zdrowia, transportu, kultury czy edukacji. Ponadto środki są przeznaczone na ochronę środowiska np. poprzez inwestycje w OZE, bezpieczny i ekologiczny transport; budżet: 24,3 mld €.
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: program wsparcia badań, rozwoju i innowacji. Z programu mogą korzystać głównie przedsiębiorcy, w tym startupy oraz sektor nauki; budżet: 7,9 mld €.
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: program wsparcia rozwoju społecznego w tym: rynku pracy, edukacji i usług zdrowotnych; budżet: 4 mld €.
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: program wsparcia inwestycji dot. Internetu szerokopasmowego, e-usług w administracji publicznej, a także cyberbezpieczeństwa; budżet: 2 mld €.
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: program jest przeznaczony dla 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego. Program zakłada wsparcie inwestycji w rozwój transportu, w sieci energetyczne, ochronę środowiska, turystykę i zakładanie startupów; budżet: 2,6 mld €.
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: program zakłada przeznaczenie pieniędzy na wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących; budżet: 0,5 mld €.
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa: program zakłada wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej, zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza. Inwestycje przeznaczone są na bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki; budżet: 0,5 mld €.
 • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w jego skład wchodzą 3 programy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW).
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich: program wsparcia przedsięwzięć koordynacyjnych instytucji publicznych, np. w obszarze Funduszy Europejskich; budżet: 0,5 mld €.
 • 16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Środki przeznaczone są na inwestycje w badania i rozwój, innowacje, infrastrukturę społeczną, w tym  edukację, ochronę zdrowia czy kulturę. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport; budżet: 33,4 mld €.
 • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej): programy mają charakter międzynarodowy i wspierają wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw; budżet: 0,5 mld €.

 

Dotacje unijne dla startupów - Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 

 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego budżet to 7,9 mln euro.
Cele programu:
 • wzrost inwestycji w badania, rozwój i innowacje;
 • wzmocnienie konkurencyjności MŚP;
 • zwiększenie kompetencji w obszarach takich jak: inteligentne specjalizacje, transformacja przemysłowa i przedsiębiorczość;
 • reorganizacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.
Dofinasnowanie FENG jest przeznaczone m.in. dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. FENG nie wyklucza z możliwości aplikowania startupów i spółek niemających historii przychodowej.

 

Pozyskanie dofinansowania FENG - jakie kolejne kroki?

 

Każdy program składa się z priorytetów i dalej z konkretnych instrumentów dotacyjnych / działań. Wybieramy z nich interesujący nas obszar, w którym chcemy ubiegać się o dotację.
 
Program FENG składa się z czterech priorytetów
I – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju, implementacji innowacji, budowy infrastruktury B+R, ekspansji na rynki zagraniczne, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, transformacji cyfrowej oraz zielonej gospodarki.
II – Otoczenie sprzyjające innowacyjności polega na wsparciu kluczowej publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii tworzonych na uczelniach i w instytutach badawczych, instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory czy klastry, wsparciu mentoringowym start-upów rozpoczynających działalność innowacyjną Innovation Coach.
III – Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z oferty zielonego funduszu gwarancyjnego, kredytów ekologicznych oraz projektów IPCEI.
IV – Pomoc techniczna, wsparcie administracyjnej realizacji Programu.
 
Szczególnie istotny jest tutaj priorytet I, w ramach którego wdrażany jest flagowy instrument wsparcia badań, rozwoju i innowacji, w tym dla startupów – Ścieżka SMART. Budżet Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 zakłada przekazanie największej ilości środków na ten instrument tj. 4, 36 mld euro.
 
W ramach dofinansowania ścieżka SMART mogą aplikować przedsiębiorstwa, w tym start-upy, które chcą opracować, rozwijać i wdrażać na rynek innowacyjne produkty lub technologie. Co ciekawe, konstrukcja modułowa tego instrumentu daje możliwość w ramach jednego wniosku ubiegania się o dofinansowanie do takich obszarów, jak wdrożenie wyników B+R, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie czy rozwój kompetencji.

 

Pozyskanie dotacji Ścieżka SMART. Podpowiadamy jak to zrobić

 

Pozyskiwanie grantów dla startupów to proces długotrwały, dość zawiły i pracochłonny, ale wart zainteresowania, bo pozwala na uzyskanie finansowania nawet do 80% nakładów na B+R. Pozyskiwanie dotacji unijnych w celu maksymalizacji szans na sukces oraz minimalizację ryzyka popełnienia krytycznego błędu na etapie rozliczania warto powierzyć wyspecjalizowanym firmom konsultingowym, które oferują m.in. pomoc w pozyskiwaniu dotacji ścieżka SMART, wspierają kompleksowo na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie. Firmy takie oferują:
 • kompleksowe doradztwo w procesie opracowania strategii finansowania z wykorzystaniem funduszy unijnych,
 • ukształtowanie koncepcji projektu,
 • dostosowanie koncepcji do wymagań wybranego programu dotacyjnego,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • rozliczenia przyznanego wsparcia.
Jeśli interesuje Cię dofinansowanie Ścieżka SMART – zapraszamy do kontaktu. Wiemy, jak pozyskać fundusze unijne i od lat specjalizujemy się w zdobywaniu dotacji na badania i rozwój w najbardziej konkurencyjnych programach dotacyjnych w Polsce i Europie.