Dotacja na projekty B+R w śląskim
Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

W programie FESL Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach kwalifikują się projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub technologiczna wdrożona na rynek (definicję innowacji znajdziesz tu), a także w przypadku działania FESL 1.2 projekty infrastrukturalne w tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej lub wsparciu prac badawczo – rozwojowych oraz w przypadku działania FESL 10.2. projekty związane z wdrożeniem innowacji opracowanych w module B+R. Wsparciem w działaniu 1.2 mogą zostać objęte projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. śląskiego, natomiast w ramach działania 10.2 projekty zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

Typ modułu
Infrastruktura B+R

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej poprzez inwestycje m.in. w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty budowlane, nieruchomości.

Typ modułu
Prace B+R

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w badania przemysłowe (TRL 2-6) oraz prace rozwojowe (TRL 7-9) lub same prace rozwojowe.

Typ modułu
Wdrożenie wyników prac B+R

Wsparcie wdrożenia do własnej działalności wyników modułu B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje aktywa trwałe niezbędne do uruchomienia produkcji / świadczenia usług innowacyjnych produktów.

Dotacja B+R w śląskim
Kto może aplikować?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw na realizację projetów zlokalizowanych w województwie śląskim. Przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dotację na prace B+R samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum z organizacjami badawczymi i upowszechniającymi wiedzę. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania mogą złożyć następujące podmioty:

Przedsiębiorstwa MŚP

zatrudnienie < 250 osób oraz
aktywa bilansu < 43 mln euro lub
przychody < 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Duże przedsiębiorstwa

zatrudnienie > 250 osób lub
aktywa bilansu > 43 mln euro oraz
przychody > 50 mln euro
(liczone dla całej grupy kapitałowej oraz podmiotów powiązanych)

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Konsorcjum dużych przedsiębiorstw lub MŚP z jednostkami naukowymi.

Pozyskanie dotacji na B+R w śląskim
Koszty kwalifikowane do wsparcia

Dotacja w module B+R współfinansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 7% kosztów bezpośrednich tj. wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji projektu. Innology zapewnia doradztwo w pozyskaniu dotacji unijnej w ramach Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w tym oceni i doradzi jakie koszty twojego projektu kwalifikują się do wsparcia i jak je uzasadnić żeby zostały zakwalifikwoane do dofinansowania.

wynagrodzenia zespołu R&D

wynagrodzenia zespołu R&D

podwykonawstwo prac R&D

podwykonawstwo prac R&D

zakup sprzętu laboratoryjnego

zakup sprzętu laboratoryjnego

materiały i surowce do badań

materiały i surowce do badań

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub leasing aparatury badawczej

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP

wynajem powierzchni laboratoryjnej

wynajem powierzchni laboratoryjnej

promocja projektu

promocja projektu

pomocnicze usługi obce

pomocnicze usługi obce

koszty pośrednie

koszty pośrednie

Dofinansowanie B+R w śląskim
Jakie są poziomy dotacji?

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych wynosi 33 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Pozyskanie dofinasnownia w konkursie  FESL.01.02 wymaga uwiarygodnienia zdolności do sfinansowania wkładu własnego. Doradzimy jak to wykazać aby oceniający nie mieli co do tego wątpliwości.

dofinansowanie do
badań przemysłowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 75%
 • duże przedsiębiorstwa - 65%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
prac rozwojowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
 • duże przedsiębiorstwa - 40%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie do
infrastuktury B+R / wdrożenia:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
 • duże przedsiębiorstwa - 40%

- 10% dla podregionu częstochowskiego.

Aktualne
nabory wniosków

Aktualne harmonogramy konkursów można śledzić na stronach programu FESL, a także na naszym blogu. Harmonogram konkursów FENG i Funduszy Europejskich dla Regionów w 2024 jest dostępny tu.

Case studies.
Doradztwo w napisaniu wniosku B+R w śląskim

KP Labs sp. z o.o.

KP Labs sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj
Blees sp. z o.o.

Blees sp. z o.o.

Zakres usługi

Pozyskanie dotacji R&D

Prev slide Czytaj
QZ Solutions sp. z o.o.

QZ Solutions sp. z o.o.

Zakres usługi

doradztwo w pozyskaniu dotacji B+R z programu szybka ścieżka

Prev slide Czytaj

Doradztwo w datacjach B+R.
Warto z nami współpracować

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się od ponad 10 lat w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów R&D. Oferujemy, w szczególności doradztwo w pozyskaniu dotacji w FENG oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów, a także zapewniamy doradztwo w rozliczeniu dofinansownia.

> 700 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 700 mln zł bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

> 10 lat

od ponad 10 lat doradzamy w finansowaniu działalności R&D instrumentami dotacyjnymi.

1 miejsce

Jesteśmy liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na R&D wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE.

Fundusze Europejskie dla Śląska

Jesteśmy do dyspozycji

Zastanawiasz się czy Twoja firma ma szanse na dofinansowanie? Szukasz więcej informacji? Skontaktuj się:

Szymon Łokaj

Formularz kontaktowy