Kumulacja pomocy publicznej w ramach SSE z dotacją na projekty B+R

# Dotacje unijne krajowe # pomoc publiczna # R&D

Co oznacza kumulacja pomocy publicznej?

 

Kumulacja pomocy publicznej oznacza, że przedsiębiorca w ramach jednego projektu inwestycyjnego może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej. Można tu wskazać na trzy podstawowe sytuacje:
  1. jeżeli łączone są dwa źródła pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych i obydwa stanowią regionalną pomoc inwestycyjną, to ich łączna intensywność pomocy wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto nie może przekroczyć maksymalnej intensywności ustalonej dla danego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
  2. jeżeli łączona jest regionalna pomoc inwestycyjna z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, to łączna pomoc również nie może przekroczyć maksymalnej intensywności ustalonej dla danego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
  3. jeżeli łączone są dwa źródła pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, z których jedno stanowi regionalną pomoc inwestycyjna, a drugie pomoc przeznaczoną na inne cele np. projekty badawczo-rozwojowe, to łączna intensywność pomocy wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla beneficjenta.
W artykule skupimy się na trzeciej sytuacji tj. kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z pomocą na projekty badawczo-rozwojowe.

 

Regionalna Pomoc Inwestycyjna na inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji

 

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) przyznaje się regionalną pomoc inwestycyjną. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:
  1. koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
  2. szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat.
Intensywność pomocy publicznej w PSI wynika z mapy pomocy regionalnej i jest zależna od obszaru projektu, statusu beneficjenta i tego czy to tzw. duży projekt, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020). Wartość pomocy w PSI oblicza się jako ekwiwalent dotacji brutto. W uproszczeniu jest to wartość udzielonej ulgi w podatku (różnica pomiędzy podatkiem bez ulgi, a podatkiem z ulgą).

 

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

 

W przypadku pomocy na projekty badawczo rozwojowe koszty kwalifikowalne ustala się zgodnie z art. 25 ust. 3 oraz 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a więc za koszty kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty wynagrodzeń pracowników odpowiadające okresowi i stopniowi zaangażowania w projekt oraz koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP odpowiadające okresowi wykorzystania w projekcie obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Są to koszty, które potencjalnie mogą być współfinansowane również z RPI przy inwestycji w PSI.
Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza:
  1. 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych,
  2. 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
  3. 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.
– przy czym wartości te mogą różnić się w zależności od statusu przedsiębiorcy i tzw. efektywnej współpracy i premii za szerokie rozpowszechnienie wyników.

 

Zasady kumulacji

 

W zakresie reguł kumulacji pomocy publicznej to w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej kwalifikowalne są „koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne”, z kolei w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe kwalifikowalne są „koszty wynagrodzeń”, „koszty aparatury i sprzętu”, tudzież „koszty budynków i gruntów” w zakresie i przez okres adekwatny do potrzeb projektu.
W sytuacji, gdyby dwie ww. kategorie pomocy odnosiły się do tego samego pracownika, tego samego budynku/tej samej aparatury i sprzętu, który został objęty już regionalną pomocą inwestycyjną należałoby je traktować jako odnoszące się do tego samego kosztu kwalifikowalnego (owego pracownika, budynku, aparatury lub sprzętu), również w przypadku, kiedy kosztem kwalifikowanym jest amortyzacja. Zatem jeśli z jednej strony kwalifikowalny jest koszt inwestycji w dany środek trwały, z drugiej zaś kwalifikowalny jest koszt amortyzacji tego samego środka trwałego, wówczas należy przyjąć, iż kwalifikowalny jest ten sam koszt.
W sytuacji uznania kosztów za te same można kumulować pomoc, gdy taka kumulacja nie spowoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy, który jest korzystniejszy dla beneficjenta.

 

Przykłady

 

Założenia:
Inwestycja w sprzęt i aparaturę o wartości 10 mln zł. Miejsce inwestycji: województwo śląskie. Status przedsiębiorstwa: małe przedsiębiorstwo. Intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: 45%. Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach badań przemysłowych: 80%.
 
Kumulacja dotycząca tych samych pokrywających się w całości kosztów kwalifikowalnych
 
Jeśli na tych samych kosztach kwalifikowalnych dochodziłoby do kumulacji różnych kategorii pomocy, wówczas maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania ograniczony jest do najwyższego poziomu intensywności pomocy, tj. w analizowanym przypadku do 80%. W przypadku, gdy małe przedsiębiorstwo na terenie województwa śląskiego otrzymało regionalną pomoc inwestycyjną na zakup sprzętu i aparatury o wartości 10 mln zł w wysokości 45% tj. 4,5 mln zł, a beneficjent ten jednocześnie prowadził będzie projekt badawczo-rozwojowy w postaci badań przemysłowych i w tym celu wykorzystywał będzie rzeczoną aparaturę i sprzęt, które w całości się zamortyzują się w okresie prowadzenia badań przemysłowych, będzie on mógł otrzymać również pomoc na projekty badawczo-rozwojowe na te same koszty kwalifikowane tj. sprzęt i aparaturę o wartości 10 mln zł
Pomoc publiczną dla tak określonego kosztu kwalifikowanego kumuluje się w następujący sposób:
RPI: 10 mln zł x 45% = 4,5 mln zł. Pomoc na projekty B+R: 10 mln x (80%-45%) = 3,5 mln zł. Skumulowana pomoc w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego 10 mln zł: 8 mln zł.

 

Kumulacja dotycząca tych samych pokrywających się w części kosztów kwalifikowalnych
 
W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zakres kosztów kwalifikowalnych ograniczony jest poprzez odniesienie do okresu wykorzystania aparatury i sprzętu oraz budynków w ramach projektu badawczo-rozwojowego w związku, z którym otrzymano pomoc. Innymi słowy koszty kwalifikowalne ustalone są proporcjonalnie do okresu ich wykorzystania względem całkowitego ich okresu amortyzacji. Zatem np. jeśli okres amortyzacji aparatury o wartości 10 mln zł wynosi 5 lat, ale tylko przez 2 lata będzie ona wykorzystywana do badań przemysłowych, w związku z którymi otrzymano pomoc, wówczas zakres kwalifikowalności będzie ograniczony do 2/5 (tj. 40%) x 10 mln = 4 mln zł.
Pomoc publiczną dla tak określonego kosztu kwalifikowanego kumuluje się w następujący sposób:
RPI: 4 mln zł x 45% = 1,8 mln zł. Pomoc na projekty B+R: 4 mln x (80%-45%) = 1,4 mln zł Skumulowana pomoc w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego 4 mln zł: 3,2 mln zł.
 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom ...

Czytaj
Nowa mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022 – 2027

Nowa mapa pomocy regionalnej obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady ...

Czytaj
Łączenie ulgi badawczo-rozwojowej z dotacją

Czy przedsiębiorstwo, któremu przyznano dotację na projekt badawczo rozwojowy może dodatkowo otrzymać na te same koszty kwalifikowalne ulgę na działalność badawczo-rozwojową?

Czytaj