Łączenie ulgi badawczo-rozwojowej z dotacją

# R&D

Czy przedsiębiorstwo, któremu przyznano dotację na projekt badawczo rozwojowy może dodatkowo otrzymać na te same koszty kwalifikowalne ulgę na działalność badawczo-rozwojową?

 

Istotne w odpowiedzi na tak postawione pytanie jest ustalenie czy łączenie pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe z ulgą na działalność badawczo-rozwojową podlega regułom kumulacji. Zasady kumulacji odnoszą się jedynie do instrumentów stanowiących pomoc publiczną, zatem w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czy ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) jest pomocą publiczną.
 
Ulga B+R przewidziana w art. 18d ustawy o CIT stanowi instrument skierowany do wszystkich podatników podatku dochodowego (analogiczny instrument przewidziano również w art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej „ustawa PIT”). Instrument ten ma zatem charakter nieselektywny, mogą bowiem z niego skorzystać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy znajdujący się w analogicznej sytuacji, niezależnie od sektora, w którym prowadzą działalność gospodarczą, ich formy prawnej. W świetle powyższego ulga na działalność badawczo-rozwojową nie spełnia jednej z przesłanek (przesłanka selektywności) uznania jej za pomoc publiczną.
 
Zatem łączenie, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, wsparcia stanowiącego pomoc oraz niestanowiącego pomocy publicznej, z perspektywy unijnych przepisów pomocy publicznej, nie stanowi kumulacji, a tym samym zasadniczo nie jest przedmiotem regulacji ze strony tych przepisów.
Oznacza to, że nie ma przeciwskazań do jednoczesnego korzystania z pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe oraz z ulgi B+R odnoszącej się do tych samych kosztów kwalifikowanych. Pozostaje rozstrzygnięcie kwestii zasad korzystania z obu instrumentów.
 
W odniesieniu do rozpatrywanego przypadku należy zwrócić uwagę na przepis art. 18d ust. 5 i 5a ustawy CIT. Zgodnie z tymi przepisami koszty kwalifikowane (w rozumieniu art. 18d ustawy CIT) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W rozpatrywanym przypadku, w którym przedsiębiorca skorzystał już z pomocy na projekty B+R, otrzymaną pomoc publiczną należy traktować jako koszty zwrócone podatnikowi. Zatem ulga B+R może być przyznana jedynie na różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi, a przyznaną pomocą publiczną na projekty B+R.
 
 

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom ...

Czytaj
Nowa mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022 – 2027

Nowa mapa pomocy regionalnej obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady ...

Czytaj
Kumulacja pomocy publicznej w ramach SSE z dotacją na projekty B+R

Kumulacja pomocy publicznej oznacza, że przedsiębiorca w ramach jednego projektu inwestycyjnego może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej. W artykule skupimy się na kumulacji regionalnej ...

Czytaj