EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Preferowane są projekty impaktowe, pomagające rozwiązywać kluczowe problemy społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dzisiejszego świata, charakteryzujące się bardzo wysokim poziomem innowacyjności oraz wysokim potencjałem rozwojowym mogącym stworzyć nowe rynki w Europie i na świecie.
W programie EIC Accelerator wyróżnia się 2 rodzaje naborów:
 • Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
 • Accelerator Challenges: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii.
EIC Accelerator koncentruje się w szczególności na innowacjach deep-tech opartych na odkryciach naukowych, gdzie potrzebne są znaczne środki finansowe w relatywnie długim okresie, zanim możliwe będzie wygenerowanie zwrotu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji na innowacje technologiczne jak i nietechnologiczne związane z działalnością społeczną czy usługową, wykazujące przełomowość oraz wysoki potencjał wdrożenia na rynku.

 

Program EIC Accelerator – szansa dla ambitnych

 

EIC Accelerator daje Komisji Europejskiej możliwość znalezienia przyszłych centaurów i unicornów rynku. Program skupia się na poszukiwaniu niezwykle ambitnych zespołów wykorzystujących innowacyjne technologie – zespołów, które są w stanie udowodnić, że od początku planują działanie globalne, czego potwierdzeniem jest ogrom pracy naukowej, technicznej oraz operacyjnej umożliwiające doprowadzenie projektu do etapu, w którym można go weryfikować i walidować w świecie rzeczywistym poprzez badania kliniczne, pilotaże czy demonstracje. Firmy te muszą mieć także jasną i podpartą niepodważalnymi dowodami strategię komercjalizacji oraz skalowania swojego rozwiązania. Istotną rolę odgrywa również wykazanie, że już teraz na rynku istnieje bardzo duże zainteresowanie daną technologią, a inwestorzy tylko czekają na rezultaty planowanej weryfikacji i walidacji.

 

Program EIC Accelerator – dla kogo?

 

Program EIC Accelerator jest dedykowany pojedynczym podmiotom z sektora MŚP wykazującym wysoki potencjał do wzrostu i posiadającym przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie oraz zamierzającym wdrożyć je na rynek europejski i globalny. O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.
 
Do programu EIC Accelerator może aplikować:
 1. Pojedyncza firma sklasyfikowana jako MŚP i mająca siedzibę na terenie państwa członkowskiego lub w kraju stowarzyszonym;
 2. Pojedyncza spółka sklasyfikowana jako mała spółka o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników) mająca siedzibę w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym (tylko wyjątkowe przypadki w celu szybkiego zwiększenia skali);
 3. Jedna lub więcej osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców) lub podmiotów prawnych:
 • z państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego, zamierzających założyć MŚP lub małą spółkę o średniej kapitalizacji w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym;
 • zamierzających zainwestować w MŚP lub małą spółkę o średniej kapitalizacji w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym;
 • z niestowarzyszonego państwa trzeciego zamierzających założyć MŚP (w tym start-upy) lub przenieść istniejące MŚP do państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego (należy udowodnić faktyczną siedzibę w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym w momencie składania pełnego wniosku).

 

Pozyskiwanie dotacji w programie EIC Accelerator – jakie projekty kwalifikują się do konkursu?

 

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku do programu EIC Accelerator, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (musi być ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).
 
KRYTERIA OCENY PROGRAMU EIC ACCELERATOR
 
Zasady przyznawania finansowania w konkursach EIC Accelerator Open i Challenges na etapie pełnego wniosku i bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej obejmują trzy kryteria: Excellence, Impact i Implementation, na które składa się szereg poniżej przedstawionych aspektów.
Przełomowość i rynkowotwórczy charakter
 • Przełomowość. Innowacja musi charakteryzować się wysokim stopniem nowości w porównaniu z istniejącymi produktami, usługami i modelami biznesowymi, a także mieć potencjał do tworzenia nowych lub znaczącej zmiany istniejących rynków.
 • Timing. Rynek, użytkownicy, społeczeństwo, nauka, trendy oraz osiągnięcia technologiczne powinny wykazywać gotowość do przyjęcia innowacji.
 • Wykonalność technologiczna. Innowacja powinna opierać się na technologii lub technologiach, które zostały odpowiednio ocenione przynajmniej w środowisku laboratoryjnym i środowiskach odpowiednich do scharakteryzowania potencjału oraz oceny poziomu ryzyka (co najmniej TRL 5/6), a technologia powinna zostać opracowana w sposób bezpieczny i niezawodny.
 • Własność intelektualna. Podmiot zgłaszający się do programu musi posiadać niezbędne prawa własności intelektualnej zapewniające swobodę działania i odpowiednią ochronę pomysłu.
Skala wpływu
 • Potencjał skalowania. Innowacja musi wykazywać potencjał zwiększania skali, w tym potencjał rozwoju nowych rynków. Firma powinna wykazywać wizję, poziom rozwoju i dojrzałości, w stosunku do rynku docelowego, modelu biznesowego i prognozy wzrostu.
 • Szerszy wpływ. Pomyślnie skomercjalizowana innowacja powinna wykazywać pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko i klimat.
 • Dopasowanie rynkowe i analiza konkurencji. Należy wykonać odpowiednią analizę potencjalnego rynku dla innowacji. Konieczne jest także przeprowadzenie dogłębnej analizy konkurencji obejmującej identyfikację potencjalnych klientów oraz ich typów, a także zdefiniowanie unikalnych zalet rozwiązania umożliwiających wyróżnienie się na tle konkurencji.
 • Strategia komercjalizacji. Powinna istnieć przekonująca i dobrze przemyślana strategia komercjalizacji, obejmująca wymaganą zgodność z przepisami, czas wprowadzenia produktu na rynek/wdrożenie oraz model biznesowy i przychody.
 • Kluczowi partnerzy. Należy zidentyfikować kluczowych partnerów niezbędnych do opracowania i komercjalizacji innowacji, włączając ich role/kompetencje oraz poziom zaangażowania i motywacji.
Poziom ryzyka i potrzeba wsparcia Unii
 • Rola zespołu. Zespół powinien mieć możliwości oraz motywację do wdrożenia propozycji innowacji i wprowadzenia jej na rynek. Należy zwrócić uwagę na konieczność zdobycia kluczowych kompetencji, których obecnie brakuje, a także na odpowiednią reprezentację kobiet i mężczyzn.
 • Kamienie milowe. Plan wdrożenia powinien obejmować zdefiniowane kamienie milowe, plan prac wraz z oczekiwanymi rezultatami, a także realistyczne zasoby oraz harmonogram działania.
 • Poziom ryzyka inwestycji. Konieczne jest udowodnienie, że charakter i poziom ryzyka inwestycji nie jest powodem, dla którego europejscy uczestnicy rynku nie chcą samodzielnie przeznaczyć całej kwoty oraz że byliby oni skłonni inwestować w projekt wraz z EIC lub na jego późniejszym etapie (w przypadku małych spółek o średniej kapitalizacji oczekuje się przedstawienia dokumentów potwierdzających, że ich bank odmówił finansowania potrzebnego do realizacji projektu).
 • Obniżanie ryzyka. Należy zdefiniować główne ryzyka (np. technologiczne, rynkowe, finansowe, regulacyjne) wraz ze środkami, które należy podjąć w celu ich ograniczenia.

 

Przygotowanie wniosku do programu EIC Accelerator

 

Proces aplikacyjny do programu EIC Accelerator składa się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest short proposal, czyli krótki wniosek preselekcyjny, który można złożyć w dowolnym momencie, oceniany zdalnie przez ekspertów. W przypadku powodzenia uczestnik zostaje poproszony o przygotowanie pełnego wniosku (full proposal). Wniosek powinien zawierać szczegółowy biznesplan oraz informacje dotyczące finansów podmiotu starającego się o dotację. Konieczne jest także zaproponowanie zestawu kamieni milowych, które będą stanowić podstawę dla EIC do zarządzania finansowaniem innowacji.
EIC Accelerator oferuje także wsparcie w opracowaniu pełnego wniosku – do dyspozycji kandydatów jest pomoc trenera biznesu z EIC Business Acceleration. Po złożeniu pełnego wniosku zostaje on zdalnie oceniony pod kątem kryteriów oceny przez 3 ekspertów, a po około 5-6 tygodniach kandydat otrzymuje informację zwrotną.

 

Rodzaje finansowania w programie EIC Accelerator

 

Całkowity orientacyjny budżet programu EIC Accelerator wynosi 1 135,7 mln euro, z czego 409,3 mln euro jest finansowane w ramach Next Generation EU w celu odbudowy bardziej ekologicznej i cyfrowej Europy. Łącznie 611,7 mln euro zostaje przeznaczone na program Accelerator Open i 523,5 mln euro na program Accelerator Challenges.
W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) w formie:
 • grantu – kwota dofinansowania wynosi do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowalnych). Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8
 • komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro (w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty). Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.
JAKIE KOSZTY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO DOFINANSOWANIA?
 
Do finansowania kwalifikują się przede wszystkim następujące koszty:
 • wynagrodzenia zespołu R&D, sprzedażowego i zarządzającego
 • podwykonawstwo prac R&D i wybranych zadań projektowych
 • środki trwałe będące elementem prototypu
 • materiały i surowce do badań
 • amortyzacja lub koszty użytkowania aparatury badawczej i WNiP
 • zakup usług niezbędnych do realizacji projektu
 • wynajem powierzchni produkcyjnej/warsztatowej/laboratoryjnej
 • prace przedwdrożeniowe
 • koszty pośrednie
 • koszty delegacji.

 

EIC Accelerator Open i EIC Accelerator Challenges – najważniejsze informacje

 

Zarówno EIC Accelerator Open, jak i EIC Accelerator Challenges, koncentrują się na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub deep-tech wymagających znacznych środków finansowych, w których wygenerowanie zwrotu będzie wymagać więcej czasu.
Proponowana innowacja w obu przypadkach musi być przetestowana i zatwierdzona w laboratorium lub innym odpowiednim środowisku (poziom gotowości technologicznej 5 lub wyższy).
 
Program EIC Accelerator Open
 
BUDŻET PROGRAMU
Całkowity orientacyjny budżet programu EIC Accelerator Open wynosi 611,7 mln euro.
WYMAGANIA PROGRAMU
EIC Accelerator Open nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na projekty w ramach dowolnych dziedzin.
 
Program EIC Accelerator Challenges
 
BUDŻET PROGRAMU
Całkowity orientacyjny budżet programu EIC Accelerator Challenges wynosi 523,5 mln euro.
WYMAGANIA PROGRAMU
EIC Accelerator Challenges ma z góry określone priorytety tematyczne w ramach wybranych dziedzin. Konkretne tematy różnią się w zależności od oczekiwanych strategii technologicznych na dany rok, jednak przeważnie znajdują zastosowanie w obszarze opieki zdrowotnej, gospodarki zrównoważonej, technologii kosmicznych oraz cyfryzacji.

 

Program EIC Accelerator – wsparcie dla innowacyjnych projektów

 

Jeśli interesuje Cię temat: EIC Accelerator nabory oraz pozyskiwanie funduszy unijnych i zastanawiasz się, czy Twoja firma ma szansę zdobyć dotacje na innowacje – zapraszamy do kontaktu. Pozyskujemy dofinansowania na badania i rozwój zarówno w ramach programów krajowych, jak i europejskich, np. EIC Transition, EIC Pathfinder. Zgłoś się do nas, a nasi eksperci pomogą Ci zdobyć dofinansowanie.