Ścieżka SMART w ramach FENG - jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

# Dotacje unijne krajowe # Duże przedsiębiorstwa # MŚP # Start-up # FENG # Ścieżka SMART # dofinansowanie unijne # Dotacje na innowacje # deep-tech
7 lutego 2023 r. ogłoszony został pierwszy konkurs z działania 1.1 Ścieżka SMART (czytaj więcej o ścieżce SMART) w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).
 
W ramach Ścieżki SMART będzie możliwość uzyskania kompleksowego wsparcia w ramach następujących modułów:
 • prace B+R,
 • rozwój infrastruktury B+R,
 • wdrożenie innowacji (wyników prac B+R),
 • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • cyfryzacja,
 • internacjonalizacja.
Projekt może składać się z dowolnej ilości komponentów, przy czym wnioskodawca z sektora MŚP musi wybrać minimum jeden moduł obligatoryjny - prace B+R lub wdrożenie innowacji, a wnioskodawca inny niż MŚP moduł prace B+R. Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. Dodatkowo, dla przedsiębiorstw innych niż MŚP ustalono minimalną wartość wydatków kwalifikowanych na moduł B+R na poziomie 1 mln zł.
 
Inaczej niż w projektach realizowanych w poprzedniej perspektywie w ramach 1.1.1 PO IR (Szybka Ścieżka), teraz wnioskodawca będzie musiał wykazać zdolność do sfinansowania wkładu własnego we wszystkich wybranych przez siebie modułach. Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie modelu finansowego załączanego do wniosku o dofinansowanie.
 
W nowych konkursach większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, w których to wnioskodawca samodzielnie opracowuje innowację – dla przykładu projekt zawierający moduł B+R uzyskuje w kryterium „Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R” aż 12 punktów, podczas gdy projekt dotyczący wdrożenia zakupionych wyników prac B+R otrzymuje tylko 1 punkt. Ponadto premiowane będą projekty charakteryzujące się potencjałem do transformacji rynku (np. poprzez zmianę jego struktury, wyparcie przestarzałych rozwiązań – 3 punkty) lub wykreowania nowych rynków (5 punktów).

 

Jakie inne przesłanki będę wpływać na ocenę projektu, a tym samym jego szanse na uzyskanie dofinansowania?

 

 • współpraca z organizacją badawczą albo pozarządową – projekt może uzyskać 2 punkty, jeżeli przewiduje tego typu współpracę, której zakres powiązany jest z zadaniami w projekcie oraz której realizacja przyniesie wymierne korzyści,
 • społeczne znaczenie innowacji – 2 punkty uzyskać może projekt, który przyczyni się do poprawy jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego (w tym dostępności) lub spowolnienia zmian klimatu,
 • ekoinnowacja na poziomie kraju – w ramach kryterium premiowane będą projekty, które przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, bądź też dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. Ekoinnowacje mogą mieć dowolną formę (technologiczną lub nietechnologiczną). 1 punkt uzyskać będą mogły projekty, w których następuje wdrożenie min. 1 ekoinnowacji w skali kraju, natomiast 2 punkty przyznane będą projektom, które obejmują opracowanie ekoinnowacji w skali kraju w ramach modułu B+R,
 • innowacja cyfrowa na poziomie kraju – w ramach kryterium premiowane będą projekty obejmujące innowacje cyfrowe, rozumiane jako innowacje w procesach biznesowych albo produktowe polegające na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 1 punkt uzyskać będą mogły projekty, w których następuje wdrożenie min. 1 innowacji cyfrowej w skali kraju, natomiast 2 punkty przyznane będą projektom, które obejmują opracowanie innowacji cyfrowej w skali kraju w ramach modułu B+R.
Łącznie wnioskodawca będzie mógł uzyskać 25 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie projektu musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych dla projektu i poszczególnych modułów (m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, spełnienie efektu zachęty, zdolność finansowa, zgodność z politykami horyzontalnymi). Ilość punktów uzyskanych w ramach kryteriów rankingujących decydowała będzie o miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania, co będzie miało znaczenie w sytuacji wyczerpania alokacji i braku możliwości sfinansowania wszystkich projektów spełniających kryteria obligatoryjne.
 
Podsumowując, największe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty zawierające moduł B+R obejmujący opracowanie produktów, usług lub procesów o silnym potencjale w zakresie zmiany struktury rynku. Duży potencjał będą miały projekty m.in. z branż IT, przemysłowej oraz biotechnologicznej, w tym w szczególności projekty o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne i społeczeństwo.
  

Autor: Katarzyna Wolnik

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

TRL jako narzędzie pomocnicze w odróżnieniu badań przemysłowych od prac rozwojowych.

Poziomy gotowości technologicznej (z ang. technology readiness level – TRL) to miara szacowania dojrzałości technologicznej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. Klasyfikacja TRL choć początkowo ...

Czytaj
FENG – zatwierdzony przez Komisję Europejską

27 września 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jak wynika z ...

Czytaj
Nowa kategoria wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2021-2027

Dotychczas w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podział wielkości przedsiębiorstw opierał się na dwóch kategoriach: MŚP oraz duże. Kwalifikacja do danej kategorii determinowała procentowy poziom ...

Czytaj