Zasady doboru modułów w Ścieżce SMART w ramach FENG

# FENG # Ścieżka SMART
Ścieżka SMART to największy w Polsce instrument dotacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje będący flagowym działaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. W ramach jednego instrumentu jest możliwość wyboru wielu modułów, które odpowiadają potrzebom danego Wnioskodawcy. Wśród tych modułów są: B+R, infrastruktura B+R, wdrożenie innowacji, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenienie oraz kompetencje. Projekt musi obowiązkowo zawierać minimum 1 moduł obligatoryjny – w przypadku MŚP do wyboru są moduł B+R lub wdrożenie innowacji, a w przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP wyłącznie moduł B+R. Więcej o tym jakie są możliwości w poszczególnych modułach i jakie projekty kwalifikują się do wsparcia piszemy na stronie ścieżka SMART.
W niniejszym tekście skupiamy się na tym jakie są możliwości łączenia poszczególnych modułów w ramach jednego projektu.

 

Ścieżka SMART - linearne podejście do łączenia modułów

 

Pod pojęciem projektu linearnego rozumiemy projekt, w którym poszczególne moduły są ze sobą wzajemnie powiązane, a każdy kolejny stanowi kontynuację poprzedniego. Klasycznym przykładem takiego projektu może być przedsięwzięcie, w ramach którego w module B+R opracowujemy nowy produkt, następnie w module wdrożenie innowacji dokonujemy inwestycji w infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia produkcji. Na dalszym etapie realizujemy np. moduł internacjonalizacji, w ramach którego bierzemy udział w targach branżowych w celu promocji nowego produktu na rynkach eksportowych. Wadą takiego podejścia jest niewątpliwie konieczność wiarygodnego i szczegółowego określenia kosztów wszystkich modułów, co w przypadku modułów planowanych do realizacji w dłuższym horyzoncie czasowym i dodatkowo uzależnionych od wcześniejszych modułów może okazać się niemożliwe.

 

Ścieżka Smart - projekty nielinearne

 

Drugim podejściem do łączenia modułów jest sposób nielinearny, rozumiany jako połącznie niepowiązanych ze sobą modułów. Co to oznacza w praktyce? Przykładem może być projekt składający się np. z trzech modułów: B+R, w którym opracowywany jest innowacyjny produkt „A”, modułu wdrożenie innowacji, w którym przedmiotem wdrożenia jest innowacyjny produkt „B”, który powstał w ramach prac B+R nie objętych modułem B+R oraz modułu internacjonalizacji – w którym przedmiotem promocji na rynkach zagranicznych będzie produkt „C” niepowiązany z poprzednimi modułami. Tym sposobem, składając jeden wniosek o dofinansowanie w Ścieżce SMART, możemy uzyskać dotacje na różne obszary naszej działalności, dotyczące różnych produktów, ale wpisujące się strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Przygotowywanie wniosku ścieżka SMART - zasady doboru modułów

 

Napisanie wniosku ścieżka smart wymaga przemyślenia jakie moduły chcemy wybrać. Moduły można dobierać wg potrzeb, pamiętając że projekt musi zawierać co najmniej jeden moduł obligatoryjny. Ponadto są pewne zasady, które należy uwazględnić:
  • każdy z modułów może zostać wybrany jednokrotnie – nie przewidziano możliwości realizacji projektu zawierającego np. dwa moduły B+R,
  • konieczność przeznaczenia min. 20% budżetu (kosztów kwalifikowanych) projektu na realizację modułu B+R w sytuacji, w której moduł ten realizowany jest z innymi,
  • wnioskodawcy inni niż MŚP muszą spełnić wymóg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w module B+R na poziomie 1 mln zł,
  • limit w ramach modułu internacjonalizacja – jego budżet może wynosić maksymalnie 20% budżetu wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego,
  • limit w ramach modułu kompetencje – jego budżet może wynosić maksymalnie 15% budżetu wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego,
  • w przypadku wyboru modułu kompetencje konieczne jest, aby udowodnić powiązanie planowanych do nabycia kompetencji z przewidzianymi w ramach innych modułów działaniami.
Wszystkie powyższe wymogi dotyczą zarówno projektów linearnych, jak i nielinearnych.
 
Podsumowując, nowe podejście modułowe ma plusy i minusy.  Plusem jest uproszczenie formalności dla projektów złożonych z wielu modułów, bo zamiast wielu wniosków, można w ramach jednego projektu sfinansować wiele obszarów działalności. Minusem może się okazać podejście linearne, szczególnie w sytuacjach, kiedy konieczne będą zmiany w modułach realizowanych w dłuższym horyzoncie czasowym, wynikające ze zmian w otoczeniu rynkowym czy uwarunkowań wcześniejszych modułów, których nie byliśmy w stanie przewidzieć.  Praktyka pokaże jak elastycznie instytucje obsługujące Ścieżkę SMART będą podchodzić do nieuniknionych zmian na etapie realizacji poszczególnych modułów.
 

 


Autor: Katarzyna Wolnik

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Dotacja warunkowa w module wdrożeniowym w Ścieżce SMART

Moduł wdrożeniowy w Ścieżce SMART programu FENG zakłada finansowanie projektów dotacją warunkową. Jest to instrument mieszany składający się z dotacji bezzwrotnej i dotacji podlegające ...

Czytaj
Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji?

Czym tak naprawdę jest innowacja? Jakie są rodzaje innowacji i jak zmierzyć skalę innowacyjności? Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji? W poniższym ...

Czytaj
TRL jako narzędzie pomocnicze w odróżnieniu badań przemysłowych od prac rozwojowych.

Poziomy gotowości technologicznej (z ang. technology readiness level – TRL) to miara szacowania dojrzałości technologicznej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. Klasyfikacja TRL choć początkowo ...

Czytaj