Dotacja warunkowa w module wdrożeniowym w Ścieżce SMART

# Dotacje unijne krajowe # RPI # Ścieżka SMART
Moduł wdrożeniowy w Ścieżce SMART programu FENG (więcej o Ścieżce SMART możesz przeczytać tutaj) zakłada finansowanie projektów dotacją warunkową. Jest to instrument mieszany składający się z dotacji bezzwrotnej i części dotacji podlegającej zwrotowi. Wynika to z faktu, że na poziomie wdrożeniowym ryzyko braku niepowodzenia projektu jest zdecydowanie mniejsze (innowacja została już opracowana, ryzyko technologiczne jest znacznie zredukowane).
Dominującym rodzajem pomocy w ramach modułu wdrożeniowego będzie regionalna pomoc inwestycyjna (limit dofinansowania zgodny z Mapą Pomocy Regionalnej) uzupełniana o pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomoc de minimis.

 

Co oznacza dotacja warunkowa i jak ją policzyć?

 

Dotacja warunkowa oznacza kategorię dotacji, na którą składa się część bezzwrotna oraz część zwrotna (DZ), która podlega zwrotowi w części lub całości zależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz sumy przychodów netto wygenerowanych w wyniku realizacji projektu objętego dofinansowaniem w okresie 4 lat od dnia zakończenia projektu.
Sposób obliczenia części zwrotnej dotacji wygląda następująco:
 
 • Otrzymaną dotację dzielimy na część zwrotną i część bezzwrotną w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw część bezzwrotna to 50% i zwrotna to 50%,
 • dla średnich przedsiębiorstw część bezzwrotna dotacji to 40%, a zwrotna to 60%,
 • dla dużych przedsiębiorstw część bezzwrotna dotacji to 30%, a zwrotna to 70%,
 • Dla dotacji zwrotnej liczymy wskaźnik R według wzoru:
R =(P/DZ*100%) - 100%, gdzie:
 
R – wskaźnik służący do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji,
P – suma przychodów netto wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji” obejmująca całkowity okres referencyjny (4 lata od dnia zakończenia projektu),
DZ – część zwrotna dotacji warunkowej wyrażona w zł.
 
 • Wysokość zwrotu dotacji będzie zależna od wartości wskaźnika R. Poniżej określono progi wskaźnika i przypisano im odpowiedni % części zwrotnej dotacji warunkowej.
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
 • poniżej 20% - beneficjent oddaje 100% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 20% i mniejszy od 40% - beneficjent oddaje 35% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 40 % i mniejszy od 60% - beneficjent oddaje 30% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 60% i mniejszy od 80% - beneficjent oddaje 25% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 80% i mniejszy od 90% - beneficjent oddaje 20% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 90% i mniejszy od 100% - beneficjent oddaje 10% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ od 100 % - beneficjent oddaje 5% części zwrotnej dotacji.
Dla dużych przedsiębiorstw:
 • poniżej 20% - beneficjent oddaje 100% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 20% i mniejszy od 40% - beneficjent oddaje 40% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 40 % i mniejszy od 60% - beneficjent oddaje 35% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 60% i mniejszy od 80% - beneficjent oddaje 30% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ 80% i mniejszy od 100 % - beneficjent oddaje 25% części zwrotnej dotacji,
 • ≥ od 100 % - beneficjent oddaje 20% części zwrotnej dotacji.
Przykład:
 • założenia: duże przedsiębiorstwo, lokalizacja projektu w województwie małopolskim, projekt o wartości kosztów kwalifikowanych w wysokości 20 mln zł,
 • wartość dotacji warunkowej = 8 mln zł (40% * 20 mln zł; zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej), z czego 2,4 mln zł (30%) to minimalna wartość dotacji bezzwrotnej, a 5,6 mln zł (70%) to maksymalna wartość dotacji zwrotnej,
 • przychód w okresie 4 lat od zakończenia projektu: 11,2 mln zł, wartość wskaźnika R = 100% (11,2/5,6*100%-100%), kwota do zwrotu 1 120 000 zł (20% maksymalnej części zwrotnej dotacji warunkowej),
 • przychód 5,6 mln zł, wartość wskaźnika R = 0% (5,6/5,6*100% - 100%), kwota do zwrotu: 5,6 mln zł (100% maksymalnej części zwrotnej dotacji warunkowej).

 

Warunki zwrotu dotacji 

 

Zwrot środków przez beneficjenta następuje w ciągu 30 dni od wezwania przez Instytucję Pośredniczącą. Zwrot może zostać rozłożony na równe raty na wniosek Beneficjenta - w przypadku MŚP niezależnie od wielkości zwrotu, a w przypadku dużych przedsiębiorstw wyłącznie w przypadku zwrotu przekraczającego 50% części zwrotnej.  Raty spłacane są nie częściej niż raz na kwartał, jednak okres spłaty ratalnej nie może być dłuższy niż 24 miesiące w przypadku dużych przedsiębiorstw i nie dłuższy niż 36 miesięcy w przypadku MŚP. Za spłatę ratalną nie są naliczane dodatkowe odsetki.
 
W przypadku Beneficjentów będących MŚP zwrotna część dotacji może być zmniejszona pod warunkiem:
 
 • spłaty jednorazowej w ciągu 30 dni - beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu,
 • spłaty ratalnej w ciągu 12 m-cy - beneficjent zwraca 85% kwoty do zwrotu,
 • spłaty ratalnej w ciągu 24 m-cy  - beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu.
 
 
Podsumowując, przedsiębiorca uzyskuje 100% dotacji warunkowej na realizację projektu, a po 4 latach od jego zakończenia beneficjent jest zobowiązany do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dofinansowania w zależności od wysokości uzyskanych przychodów i wielkości przedsiębiorstwa.

 


Autor: Szymon Łokaj, Dominika Legan

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji?

Czym tak naprawdę jest innowacja? Jakie są rodzaje innowacji i jak zmierzyć skalę innowacyjności? Jak odróżnić innowację od rutynowych zmian lub aktualizacji? W poniższym ...

Czytaj
Ścieżka SMART w ramach FENG - jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

7 lutego 2023 r. ogłoszony został pierwszy konkurs z działania 1.1 Ścieżka SMART w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata ...

Czytaj
TRL jako narzędzie pomocnicze w odróżnieniu badań przemysłowych od prac rozwojowych.

Poziomy gotowości technologicznej (z ang. technology readiness level – TRL) to miara szacowania dojrzałości technologicznej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. Klasyfikacja TRL choć początkowo ...

Czytaj