# Dotacje unijne krajowe # Start-up # FENG # Ścieżka SMART # dofinansowanie unijne # Dotacje na innowacje
Kontynuujemy omawianie najbardziej kontrowersyjnych aspektów w instrumencie Ścieżka SMART. Tym razem zajmiemy się tematem personelu projektu w aspekcie kierownika B+R oraz kierownika zarządzającego oraz tematem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.

 

PERSONEL PROJEKTU

 

Czy kierownik B+R oraz kierownik zarządzający mogą być zatrudnieni w module B+R na podstawie umowy cywilnoprawnej B2B?
 
W części pierwszej Q&A ubolewaliśmy, dlaczego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą współpracujące z wnioskodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej B2B nie mogą być wykazywane we wniosku jako personel projektu, co w konsekwencji skutkuje koniecznością wykazywania takich osób jako podwykonawców i wyłaniania ich w przetargach zgodnie z zasadą konkurencyjności. W przypadku kierownika B+R oraz kierownika zarządzającego nie ma nawet takiej opcji. Oba te stanowiska muszą być wykazane obligatoryjnie w personelu projektu, a nie w podwykonawstwie co oznacza, że osoby na tych stanowiskach nie mogą być zatrudnione na umowach B2B. Należy tutaj zaznaczyć, że koszt kierownika B+R oraz zarządzającego nie są kosztami bezpośrednimi projektu tylko pośrednimi rozliczanymi metodą ryczałtową. Oznacza to, że koszty te nie podlegają ewidencjonowaniu i wykazywaniu ich poniesienia w celu rozliczenia do dofinansowania. Jakie znaczenie ma zatem rodzaj umowy, skoro i tak nie przedstawia się jej do rozliczenia we wnioskach o płatność? My nie wiemy.    

 

ŚCIEŻKA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

 

Jakie źródła finansowania realizacji modułu B+R są uznawane za wiarygodne?
 
Ocenie w kryterium Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu ocenie podlega, czy wnioskodawca przedstawił adekwatne źródła finansowania realizacji projektu tj. czy przedstawiony w modelu finansowym plan zapewnienia środków finansowych na sfinansowania łącznie wszystkich zaproponowanych we wniosku zadań z uwzględnieniem dofinansowania jest realistyczny i wiarygodny. Możliwości wykazania środków na tzw. wkład własny w modelu finansowym jest kilka np. przeznaczenie skumulowanych zysków z lat ubiegłych na projekt, środki pieniężne na rachunku, podniesienie kapitału, kredyty (w przypadku modułu B+R np. obrotowe czy kredyty w rachunku) lub pożyczki np. od udziałowców czy nowych inwestorów. Które z tych źródeł finansowania są wiarygodne i adekwatne? Praktyka oceny wniosków pokazuje, że to zależy od oceniających i ich humoru. Jedni oczekują posiadania środków pieniężnych na rachunku na cały wkład własny, co przy długich i dużych projektach jest dużym poczuciem humoru, a inni akceptują finansowanie projektu z prognozowanych zysków w okresie realizacji projektu. Rozumiemy, że inaczej to kryterium może być oceniane w spółkach dojrzałych i mających już określoną pozycję na rynku, a inaczej w spółkach młodych, aspirujących do wejścia na rynek z nowym rozwiązaniem ale dotychczasowe praktyki pokazują, że w przypadku tych drugich wymaga się dużo więcej i uwiarygodnienie ścieżki finansowania projektu musi się opierać na zabezpieczeniu wkładu własnego przez zobowiązanie inwestorów, pożyczkodawców do zapewnienia finansownania lub w formie zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym.  Czas pokaże, czy kryterium to będzie traktowane przez oceniających zdroworozsądkowo i czy nie spowoduje, że innowacyjne startupy będą uznawane za mało wiarygodne finansowo i będą pozbawiane możliwości korzystania ze wsparcia.
 
 

Autor: Szymon Łokaj

Masz pytania do autora?

Powiązane artykuły

Fundusze VC czy fundusze unijne? Jak finansować rozwój technologii w startupach?

Dotacje unijne na projekty badawczo rozwojowe (obecnie instrument Ścieżka SMART w ramach FENG) oraz inwestycje udziałowe funduszy VC czy aniołów biznesu to najpopularniejsze źródła ...

Czytaj
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy European Innovation Council (EIC)

Z programów grantowych najbardziej odpowiednich dla start-upów na szczególną uwagę zasługują Ścieżka SMART w ramach FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz EIC Pathfinder, ...

Czytaj
Q&A w Ścieżka SMART – część I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikują na swoich stronach internetowych listę najczęściej zadawanych pytań do Ścieżki SMART programu FENG ...

Czytaj